Kontakt


Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. centr. +48 91 48 09 400
fax +48 91 48 09 575
www.am.szczecin.pl

Wydział Nawigacyjny
tel. +48 91 48 09 515
fax +48 91 48 09 466
e-mail: dn@am.szczecin.pl

Projekt jest twórczym rozwinięciem projektu pt. ”Określenie własności fizycznych i selektywnych worków dorszowych typu BACOMA i T90 oraz sposobów ulepszania ich konstrukcji". Realizowanego w terminie od 25-06-2007 do 30-11-2008.

W ramach projektu „Badania eksperymentalne nad zmniejszeniem nieujawnionych odrzutów przy połowach dorsza bałtyckiego” realizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie, zaplanowano przeprowadzenie badań nad poprawa własności selektywnych bałtyckich worków dorszowych poprzez wprowadzenie istotnych, innowacyjnych zmian w ich konstrukcjach. Opracowane nowe rozwiązania korzystnie wpłyną na zmianę struktury śmiertelności połowowej dorszy bałtyckich, zmniejszając tym samym negatywną presję rybołówstwa na środowisko morskie. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu powstaną innowacyjne rozwiązania techniczne, które po wdrożeniu do praktyki wpłyną korzystnie na stan zasobów dorsza bałtyckiego poprzez redukcję tzw. nieujawnionego odrzutu.

Założenia projektu są zgodne z tezami Wspólnej Polityki Rybackiej
i ustawodawstwem UE. Rezultaty upowszechniane będą na konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz opublikowane w zagranicznych czasopismach naukowych.

Istnieją racjonalne przesłanki zakładające, że, żywe dorsze opuszczające worek blisko powierzchni wody (w trakcie jego wybierania), wskutek dużej różnicy ciśnienia hydrostatycznego, mają uszkodzone pęcherze pławne i w krótkim czasie giną – stanowią one nieujawniony odrzut. Oznacza to, że mamy do czynienia z pozorną selektywnością, gdyż w gruncie rzeczy jest to składowa śmiertelności połowowej.

Badania selektywności w morzu pozwolą, dokładniej niż poprzednio, poznać ilość ryb opuszczających worek w czasie trałowania i dodatkowo podczas wybierania włoka.

Badania w morzu umożliwią ponadto określenie struktury długościowej i wagowej poławianego stada dorsza, która może być wykorzystana przy szacowaniu jego zasobów. Wprowadzane zmiany konstrukcyjne badanych worków w pierwszym rzędzie zostaną przetestowane w warunkach poligonu jeziorowego podczas badań w Stacji Badań Modelowych w Ińsku, a następnie podczas połowów przemysłowych w morzu.

 

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo